maanantai 3. joulukuuta 2018

Last but not least: feedback discussion with HAMK rectors and the students of technology

Student feedback discussion with HAMK rectors culminated on Friday, November 30 at Hämeenlinna with School of Technology’s (TEOS) student feedback. TEOS is the biggest school at HAMK, so lots of feedback was given on Friday. The challenge with School of Technology is that there are many different degree programmes with different special needs and wishes.

                              

TEOS students gave both praise and criticism about study modules. Students hoped for better scheduling, more communication amongst teaching staff and clearer path towards degree. These topics are common to all student feedback discussions. On the other hand, the idea of study module gets almost invariably excellent feedback and is considered much better than the old-fashioned course implementation. 

The newest degree programme in the School of Technology is Bioeconomy, Information and Communication Technology, which started for the second time in Forssa this autumn. It was interesting to hear how the degree programme has developed after initial difficulties. Based on the feedback given, many things have gone forward, but there is still work to do. Since the degree is technology-based, students hoped for better orientation in technology. Professional software was also asked to replace free versions.


Each School raised concerns about the well-being of teachers. It is great that students and teachers are so close that the students take care of the well-being of teachers. However, it should not take resources from studying or weaken the level of teaching. Regrettably, the cuts in education are most likely to reflect the quality of teaching and cause lack of resources. In School of Technology, this can be seen, for example, as delays in evaluations, which in turn may directly affect the student's livelihood. HAMKO and other student unions in Finland have strongly opposed cuts in education, since they by no means are in the interests of students. 

Unfortunately, I heard for the second time that some degree programmes don’t collect feedback almost at all from students. For example, module feedback is not collected at all or it is collected on paper forms. This autumn, the module feedback system has been standardized and there is one feedback survey covering all degree programmes in HAMK. There should be a link to this survey in all implementations in Moodle. If the link is not found, contact the module's Responsible Teacher or the Head of Degree Programme. Degree programme -specific student feedback discussions should also be a continuous practice in all HAMK degree programmes. It is inequitable and unfair that some students have the appropriate opportunity to influence their own education and some don’t get that chance at all. 

Head of Degree programme Lassi Martikainen promised changes to education on the basis of the given feedback: 

"Thanks for the feedback. I will briefly give you feedback on this feedback right away. You told me that evaluations do not come on time in all of the degree programmes and some teachers do not respond to emails or phone calls. This is wrong and there will be a change, I promise it. We can not change the length of the study modules, but we can organize the modules better so there is more time for learning. I am a little confused about the feedback on cooperation with working life. There are some differences between degree programmes, but cooperation with working life has been dramatically increased in TEOS. 

I acknowledge the problems in internationalization in part and there is a need to increase internationality, but on the other hand, there are already plenty of exchange opportunities. Nonetheless, very few students go to the exchange, so I also hope that the students will be more active in terms of internationalization. I am glad that the feedback on online studies is good, even if there has been some big challenges with them. The teaching of mathematics will be optimized according to the requirements of each degree programme. The main point in education is that students work as independently as possible but get the guidance they need. Thank you again for your good comments and your analytical and constructive feedback." 
  
Finally, on behalf of the student union, and myself I would like to thank all the students who have acted as speakers of their classes and have given valuable feedback to HAMK rectors and heads of Schools. Next year, quality and feedback will be the responsibility of someone other than me in the student union. Warm thanks to all acquaintances I have made during these two years as a member of HAMKO’s board! I hope to meet you in the future, too! 


Best regards,
Maija Kranni
Student Union HAMKO, quality and feedback

Viimeisenä muttei vähäisimpänä: teknologiaosaamisen yksikön rehtorin kuuleminen

Rehtorin kuulemiset huipentuivat perjantaina 30.11. Hämeenlinnassa teknologiaosaamisen yksikön opiskelijakuulemisiin. TEOS on HAMK:n yksiköistä suurin ja palautetta tulvikin ovista ja ikkunoista. Teknologiaosaamisessa haasteita tuo yksikön koulutusohjelmien laaja kirjo, joilla kaikilla on omat erityistarpeensa ja toiveensa.


Moduulit saivat TEOS:n opiskelijoilta kiitosta, mutta myös napakkaa kritiikkiä. Opiskelijat toivovat moduuleihin parempaa aikataulutusta, lisää kommunikaatiota opetushenkilöstön välillä sekä selkeämpää tutkintoon johtavaa polkua. Tämä aihe yhdistää kaikkia HAMK:n yksiköitä. Toisaalta moduulit ideana koetaan lähes poikkeuksetta erinomaiseksi ja monin tavoin vanhanmallista kurssitoteutusta paremmaksi.

Yksikön tuorein koulutusohjelma on biotalousinsinöörikoulutus, joka alkoi nyt toista kertaa Forssan kampuksella. Mielestäni oli mielenkiintoista kuulla, kuinka koulutusohjelma on lähtenyt alkukankeuksista liikkeelle ja onko vuoden aikana tapahtunut kehitystä. Annetun palautteen perusteella moni asia oli mennyt parempaan suuntaan, mutta hiomista riittää. Erityisesti tekniikkaan kaivataan parempaa orientoitumista, kun kyse on tekniikkapainotteisesta insinöörikoulutuksesta. Myös ammattitasoisia ohjelmistoja pyydettiin ilmaisversioiden tilalle.

Jokaisessa yksikössä nousi esiin huoli opettajien jaksamisesta. On hienoa, että opiskelijoiden ja opettajien välit ovat niin läheisiä, että opiskelijat kantavat huolta opettajien hyvinvoinnista. Se ei saisi kuitenkaan viedä voimavaroja opiskelulta eikä heikentää opetuksen tasoa. Koulutukseen kohdistuneet leikkaukset näkyvät valitettavasti kaikista rajuiten opetuksen laadun laskemisena ja opetushenkilöstön resurssipulana. TEOS:n yksikössä tämä näkyy esimerkiksi arviointien viivästymisenä, joka puolestaan saattaa vaikuttaa suoraan opiskelijan toimeentuloon. HAMKO ja koko opiskelijakuntien kenttä on vastustanut voimakkaasti koulutusleikkauksia, sillä leikkaukset eivät missään tapauksessa ole opiskelijoiden edun mukaisia.

Harmikseni jo toistamiseen muutamista koulutuksista kerrottiin, ettei heiltä kerätä juuri minkäänlaista palautetta, eikä esimerkiksi moduulipalautetta kerätä ollenkaan tai se kerätään paperilomakkeilla. Moduulipalautekäytäntöä on tänä syksynä yhtenäistetty koko HAMK:a kattavaksi palautekyselyksi, johon tulisi löytyä linkki kunkin toteutuksen Moodlesta. Jos linkkiä ei löydy, ota yhteyttä moduulin vastuuopettajaan tai koulutuspäällikköön. Myös koulutuskohtaiset opiskelijapalautekeskustelut tulisi saada jatkuvaksi käytänteeksi kaikissa HAMK:n koulutuksissa. On eriarvoistavaa ja epäoikeudenmukaista, että joillain opiskelijoilla on asianmukaisesti mahdollisuuksia vaikuttaa omaan koulutukseen ja joillekin ei tarjota mahdollisuutta laisinkaan.

Yksikön johtaja Lassi Martikainen lupasi koulutukseen muutoksia palautteen pohjalta:

”Kiitoksia palautteesta. Annan siitä tässä heti lyhyesti palautteen palautetta. Kerroitte, että arvioinnit eivät tule kaikissa koulutuksissa ajallaan ja osa opettajista ei vastaa sähköposteihin tai puhelimeen. Tämä on väärin ja tähän tulee muutos, lupaan sen. Emme voi muuttaa moduulin kestoa, mutta voimme organisoida moduulit paremmin, jotta aikaa oppimiseen on enemmän. Olen hieman hämmentynyt työelämäyhteistyötä koskevasta palautteesta. Eroavaisuuksia on jonkin verran koulutusten välillä, mutta yhteistyötä työelämän kanssa on yksikössämme lisätty dramaattisesti ja työelämävierailuja on tullut paljon lisää.

Kansainvälisyyteen liittyvät ongelmat myönnän osittain ja kansainvälisyyttä täytyy lisätä, mutta toisaalta vaihtomahdollisuuksia on jo nyt runsaasti. Siitä huolimatta vaihtoon lähtee hyvin harva yksikkömme opiskelija, joten toivon myös opiskelijoilta aktiivisuutta kansainvälistymisen suhteen. Olen iloinen, että verkko-opetuksesta tullut palaute on näinkin hyvää, vaikka sen suhteen on ja on ollut isoja haasteita. Matematiikan opetusta tullaan optimoimaan opiskelemanne alan vaatimusten mukaan. Pääpointti koulutuksessa on se, että opiskelijat työskentelevät mahdollisimman paljon itsenäisesti, mutta saavat siihen tarvitsemaansa ohjausta. Kiitos vielä kerran hyvistä kommenteistanne sekä analyyttisesta ja rakentavasta palautteestanne.”

Lopuksi haluan omasta ja opiskelijakunnan puolesta kiittää kaikkia opiskelijoita, jotka toimivat ryhmiensä äänenkantajina ja toivat arvokasta palautetta rehtorien ja yksiköiden johdon tietoon. Ensi vuonna laatu ja palaute asioista vastaa opiskelijakunnassa joku muu kuin minä, lämmin kiitos kaikille matkan varrella tutuksi tulleille. Toivottavasti nähdään muissa merkeissä jatkossakin!

Kiittäen,
Maija Kranni
Opiskelijakunta HAMKO, laatu ja palaute

keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Rehtorin kuuleminen: yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen | Student feedback discussions with HAMK rectors: School of Entrepreneurship and Business

Maanantaina ensilumen tupruttaessa maahan Hämeenlinnassa rehtorit kokoontuivat kuulemaan yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen yksikön opiskelijoita. YRLI:n opiskelijat ovat perinteisesti olleet hyvin kriittisiä ja ratkaisukeskeisiä antaessaan palautetta, kehitysideoita kuultiin tälläkin kertaa. 

Rehtoraatilla on silmät selässäkin kuulemisten aikana.
Kaikista koulutusohjelmista nousi muutamia selkeitä kehityskohteita, joihin rehtoraatti ja yksikön johto lupasivat kiinnittää huomiota. Yksi yleisistä huolenaiheista oli jälleen se, ettei opiskelijat tiedä miten heidän antama palaute vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen. Palautteen palaute on helpompi sanoa kuin tehdä, mutta se on äärimmäisen tärkeää palautteenannon mielekkyyden kannalta. Tätä ongelmaa yritän itsekin ratkaista tämän blogisarjan avulla.

Kerron hieman enemmän konkreettisista kehitysehdotuksista, joita opiskelijat nostivat esiin. Alumnitoimintaa kaivattiin myös YRLI:n yksikössä lisää – opiskelijat haluavat kuulla tosielämän esimerkkejä, mihin HAMK:sta valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet työelämässä. Näitä on jonkin verran nähtävillä koulun nettisivuilla, mutta se ei riitä. Toinen esimerkki koskee koulutuksen kansainvälisyyttä. Jo toista kertaa opiskelijat toivoivat, että suomen- ja englanninkielisen liiketalouden koulutusohjelman yhteistyö olisi syvempää. Palautteissa tuotiin esiin kaksi asiaa: suomenkielinen koulutusohjelma ei ole tarpeeksi kansainvälinen ja englanninkieliset opiskelijat eivät opi riittävää suomen kielen taitoa opintojensa aikana. Yhteistyö ratkaisisi parhaimmillaan molemmat ongelmat. Win – win. 

Yksikön johtaja Ulla Bard tiivistää:

”Kirjoitin paljon muistiinpanoja palautteestanne. Liiketalous toivoi lisää moduulitarjontaa, muotoilussa puhututti moduulien työmäärä ja ahotointi. Esiin nousi tilanteita, joissa vaihtoon lähteminen on hidastanut opintoja – näin se ei saa missään tapauksessa olla. Muotoiluun on tulossa kokonainen opintokokonaisuus englanniksi, joka toivottavasti osaltaan lisää koulutuksen kansainvälisyyttä. International Business pyysi apua työ- ja harjoittelupaikkojen saamiseen etenkin vieraskielisille opiskelijoille sekä tarjontaa kielten opiskeluun. Tässä onkin jo tapahtumassa muutosta parempaan suuntaan. Monet teistä toivoivat lisää vieraita työelämästä sekä alumnien tarinoita. Nämä ovat kaikki erittäin kohtuullisia toiveita ja näitä tullaan viemään eteenpäin koulutukseen.”

Terkuin
Maija Kranni
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, laatu ja palaute

//

On Monday, November 26, as the first snow fell to Hämeenlinna HAMK rectors gathered to hear student feedback from the students of School of Entrepreneurship and Business (YRLI). Usually YRLI-students have been very critical and solution-oriented in their feedback – and this year, too, they gave many development ideas.

There were some clear development areas in all degree programs, which the rectors and the management of the School promised to pay attention to. One of the general concerns was that the students did not know how their feedback influences the development of education. Giving feedback from feedback is easier said than done, but it is of utmost importance to the meaningfulness of the feedback. I am trying to solve this problem myself by writing these blogposts.

I will tell you a bit more about some concrete development proposals raised by the students: More alumni activities are needed in the School of Entrepreneurship and Business. Students want to hear real-world examples of where HAMK alumni have started their careers after graduating. These stories from alumni are somewhat visible on HAMK website, but that's not enough.

Another development proposal is about the internationality of education. For the second time, students hoped that co-operation between the Finnish Business Administration Degree and English International Business Degree would be deeper. Two issues were highlighted in the feedback: the Finnish degree program is not international enough and English-speaking students do not learn enough Finnish language skills during their studies. At its best, cooperation would solve both problems. That’s win - win.

Head of Unit Ulla Bard summarizes:

“I wrote a lot of notes on your feedback. Business Administration Degree hoped for more module supply, while students in Design Degree gave feedback on the workload of modules and recognition of prior studies (RPL). There have been situations in which exchange studies have slowed down the studies - so it should in no way be. There will be a study module completely in English for Design students, which hopefully will develop internationality of the education. International Business students, especially those who don’t speak Finnish, asked for help getting internships and moving from studies to working life. They also hoped for more language studies. In these matters, we are already making a change for the better. Many of you would like more guests from working life and alumni stories. These are all very reasonable wishes and they will be passed on.”

Best regards,
Maija Kranni
The Student Union of Häme University of Applied Sciences, quality and feedback

tiistai 27. marraskuuta 2018

Hyvinvointiosaamisen yksikön rehtorin kuuleminen

Perjantaina 23.11. rehtorit suuntasivat huomionsa hyvinvointiosaamisen yksikön opiskelijoihin ja heidän antamaansa palautteeseen. En itse päässyt valitettavasti paikalle edustamaan opiskelijakuntaa, mutta saamani muistion perusteella moni asia on mennyt myös HYOS:n yksikössä eteenpäin. Toisaalta esiin nousi monia samoja ongelmakohtia kuin aikaisempina vuosina.

Koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma luonnehti rehtorin opiskelijakuulemista hyvinvointiosaamisen yksikön kaikkien aikojen parhaaksi. Ottaen huomioon, että kuulemisia on järjestetty HAMK:n alkuajoilta lähtien, tuo on isosti sanottu. Muistio mukailee Pirjon väitettä. Opiskelijat antoivat negatiivista palautetta hyvin vähän ja jos antoivat, oli se pääosin ratkaisukeskeistä ja sisälsi kehitysehdotuksen. 

Opiskelijaedustajat saavat rehtorin kuulemisista ongelmaparsakaali-haalarimerkin, joka kuuluu opiskelijakunnan palautevihannespalapeliin.
Jottei tämä postaus olisi pelkkää pinnallista analyysiä, mennään jälleen käytännön tasolle. Ikuisuushaasteita ja ainaisia kehityskohteita ovat esimerkiksi tiedonkulku yksikön sisällä ja moduulien entistä opiskelijalähtöisempi suunnittelu. Niihin ei voi panostaa liikaa ja niistä tulee palautetta kaikkien yksiköiden kuulemisissa joka vuosi. Toisaalta moduuleista annettiin aikeisempaa huomattavasti parempaa palautetta ja edellisestä vuodesta oli havaittavissa selkeää kehityskulkua esimerkiksi verkko-opintojen sekä luentotallenteiden suhteen.

Yksikön johdossa on hiljattain aloittanut Leena Lampinen. Leenan yhteenveto kuulemisesta oli seuraavanlainen: ”Kaikki annettu palaute huomioidaan koulutuksen kehittämisessä. Moduulien suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota, sekavuuden tunnetta ei saa olla. Moduulien kuormittavuutta on saatu tasattua, mutta tähän tulee kiinnittää huomiota myös jatkossa. Harjoittelut tullaan hakemaan myös jatkossa Jobiilin kautta, siihen liittyvät haasteet ovat tiedossa. Labrat ja simulaatiot ovat tykättyjä, niistä pidetään kiinni.”

Koulutuksen kehittäminen saadun kritiikin perusteella on ensisijaisen tärkeää, jotta opiskelu pysyy mielekkäänä ja koulutus laadukkaana. Huomionarvoista on kuitenkin myös positiivinen palaute, jonka avulla saadaan vahvistettua koulutuksen hyviä ominaisuuksia ja turvattua hyvien käytänteiden jatkuminen.

Kuulemisiin!

Maija

perjantai 23. marraskuuta 2018

Rehtorin kuuleminen: ammatillinen opettajakorkeakoulu ja YAMK


Torstaina 22.11. kuultiin yhdessä rehtoraatin kanssa ammatillisen opettajakorkeakoulun ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden kuulumisia. Opiskelijakuntatoimijana oli todella mielenkiintoista jo toista kertaa päästä kuulemaan hieman erilaisten koulutusten palautetta.

Oikealta: Maija HAMKOsta, rehtori Pertti Puusaari, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi, AOKK:n yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen ja vararehtori Janne Salminen.

Aiemmista vuosista poiketen AOKK:n rehtorin kuuleminen järjestettiin saadun palautteen vuoksi etäyhteydellä. Tämän ansiosta saimme aiempaa enemmän ja entistä napakampaa palautetta. Palaute oli jälleen todella positiivista, josta voi ehkä päätellä, että HAMK järjestää todella laadukasta ammatillista opettajankorkeakoulusta. Eräs opiskelija antoi seuraavanlaista palautetta: ”Ohjaavalle opettajalle tullut palaute ei ole hyvää. Se on kiitettävää. Ohjaava opettaja ottaa palautetta vastaan ihailtavalla ammattitaidolla ja kehittää koulutusta kunnianhimoisesti opiskelijoiden palautteen perusteella.” Muuta ei voi opetushenkilökunnalta pyytää, eikä vähempään pidä tyytyä.

Kansainvälisyyden lisääminen ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa nousi palautteissa esille jo toista kertaa peräkkäin. Yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen vastaa saatuun palautteeseen:

”Lähtötilanne ammatillisen opettajakorkeakoulutuksen suunnittelun osalta on ollut erityisen haastava. Koulutuksessa on tehty paljon töitä, että opettajat tuntevat läpikotaisin ammatillisen koulutuksen reformin tuomat uudistukset. Opo-koulutuksessa puolestaan kiristynyt kilpailutilanne aiheutti huolta. Korkeakouluista opiskelemaan tuleville ennakkohuolet olivat lievempiä.

Kaiken tämän jälkeen annettu palaute tuntui rakentavalta ja hyvältä. Nostitte esille tärkeitä asioita. Kansainvälisyyden lisääminen on selvä pohdinnan paikka - mitä se tarkoittaa käytännössä opiskeluun integroituna. Maahanmuuttoon liittyvää osaamista täytyy painottaa muuttuvan toimintaympäristön myötä. Työn alla on säännöllinen kansainvälinen opintojakso, jossa olisi mukana samaa koulutusta suorittavia kansainvälisiä opiskelijoita. Moodlesta on tullut paljon palautetta ja sen jäsentelyyn täytyy kiinnittää huomiota. Työelämäyhteistyötä täytyy lisätä esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden verkkoluentojen avulla. Välitön palautteen antaminen on opiskelijoiden oikeus ja kannustan käyttämään sitä oikeutta aktiivisesti myös jatkossa.”

Myös YAMK-opiskelijoita kuultiin etänä, ja tänä syksynä ensimmäistä kertaa omana ryhmänään, erikseen AMK-tutkintoa suorittavista opiskelijoista. HAMK järjestää muun muassa älykkäiden palveluiden, rakentamisen ja liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutusta. Palautteissa nousi esiin esimerkiksi se, että sanallista arviointia tehtävistä kaivataan enemmän. Samoin opinnäytetyön tekemiseen kaivataan tukea heti prosessin alussa. Päällekkäiset sähköiset järjestelmät aiheuttavat harmaita hiuksia myös ylemmällä korkeakouluasteella, ja tämä on selkeä kehityskohde koko HAMKissa.

Yksiköiden johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että saatu palaute oli erinomaista ja sitä on ilo viedä eteenpäin. Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen oli iloinen kuullessaan, että älykkäät palvelut uutena ohjelmana on startannut hyvin ja siihen ollaan tyytyväisiä. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen yksikön johtaja Ulla Bard puolestaan kehui tullutta palautetta parhaimmaksi ikinä.

Jatketaan kuulemisia!

Terkuin, Maija

keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Rehtorin opiskelijakuuleminen: biotalouden yksikkö


Biotalouden yksikön opiskelijat kokoontuivat tiistaina 20.11.2018 Lepaalle kehittämään koulutusta yhdessä rehtoraatin kanssa. Palautetta annettiin hyväksi havaituista aiheista, kuten moduuliopiskelusta, verkkototeutuksista, opintojen kansainvälisyydestä sekä työelämäyhteistyöstä. Opiskelijoita oli saapunut jälleen paikalle sankoin joukoin mukanaan mahtavia kehitysehdotuksia.Keskustelu sujui hyvässä hengessä, mutta napakkaakin kritiikkiä annettiin. Itse olin mukana kuulemisessa toista kertaa opiskelijakunnan edustajana ja oli ilo jälleen huomata, kuinka paljon koulutus biotalouden yksikössä on kehittynyt opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Jotta laatutyö ei olisi pelkkä hassu sana, tuon tänä vuonna esiin konkreettisia esimerkkejä jokaisen yksikön kehityksestä.

Kahtena aikaisempana vuonna maaseutuelinkeinojen opiskelijat toivoivat lisää moduulitarjontaa ja vuodenajanvaihtelun parempaa huomioimista moduulien suunnittelussa. Tänä vuonna tuli positiivista palautetta siitä, että on useampia moduuleja mistä valita ja esimerkiksi syksyisin pystyy opiskelemaan moduulia etänä töiden ohella. Toisena konkreettisena esimerkkinä voisin tuoda esille, että luentojen nauhoitukset ja äänitteet ovat menneet eteenpäin lähes kaikissa biotalouden yksikön koulutusohjelmissa. Biotalous on luentotallenteissa HAMKin lippulaiva ja toimivia käytänteitä suositellaan kopioitaviksi muidenkin yksiköiden opetukseen yhä enenevissä määrin.

Yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki tiivisti palautetilaisuuden näin: ”Johdan työssäni koulutuspäälliköitä ja teen heidän kanssaan päivittäin töitä paremman koulutuksen eteen. Se, mitä nostitte esille, vaikeatkin asiat, eivät onneksi tulleet yllätyksenä. Monet asiat ovat jo menossa eteenpäin, mutta haasteita riittää. Sustainable bioeconomy -moduuli tullaan räjäyttämään, insinöörimatematiikkaa yhtenäistetään ja alumnitoiminta otetaan laajemmin käyttöön. Verkko-opetuksella pyritään säästämään resursseja, joita suunnataan lähiopetukseen.  Erinomaista palautetta, suurkiitos kun tulitte paikalle.”

Palautetta käsitellään yksikön sisällä yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa, jotka vievät palautetta edelleen opetushenkilöstölle. HAMKia kehitetään opiskelija keskiössä, josta itse opiskelijoiden edunvalvojana en voisi olla enemmän ylpeä.

Terkuin
Maija Kranni
Opiskelijakunta HAMKO, laatu ja palaute

perjantai 16. marraskuuta 2018

Mitä se HAMKOn hallitus oikeastaan tekee?

Haku HAMKOn hallitukseen on käynnissä ja ehkä oletkin jo bongannut jotain aiheeseen liittyvään somekanavistamme. Olemme julkaisseet Facebook-sivullamme kuvauksia hallituslaisten vastuualueista ja päätimme koota nämä kuvaukset vielä yhteen, jotta saisit mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä hallituksen jäsenet oikein toimikautensa aikana puuhaavat. Lue siis, mitä HAMKOn hallituslaiset oikeastaan tekevät ja jos tehtävät vaikuttavat kiinnostavilta, HAE*!

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:


HAMKOn hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat yhdessä tiiminä ja vetävät hallituksen toimintaa. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa johtaminen, edustaminen ja kokousten vetäminen. Varapuheenjohtaja toimii linkkinä puheenjohtajan ja hallituksen välillä. Varapuheenjohtajan osaamiseen kuuluu tietää kaikesta vähäisen, ja toimia puheenjohtajan aisaparina.Näkyvyys:


HAMKOssa näkyvyysvastaava ylläpitää ja kehittää opiskelijakunnan näkyvyyttä. Tehtäviin kuuluu muun muassa HAMKO on the Roadin markkinointi, HAMKO Gift Bagin (ent. Treasure Box) sisällön ideointi ja kasaaminen sekä yleismaailmallinen somevelhoilu.Liikunta:


HAMKOssa liikuntavastaava tekee tärkeää vaikuttamistyötä niin korkeakoulussa kuin valtakunnallisesti. Liikuntavastaava järjestää yhteistyössä HAMK Movesin kanssa liikuntatapahtumia sekä tuo opiskelijakunnan äänen liikuntapoliittisiin asioihin.

Liikuntavastaava osallistuu muun muassa Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) sektoritapaamisiin sekä liittokokoukseen, ja käyttää siellä opiskelijakunnan ääntä. Liikuntavastaavalla on myös todella mahtavat verkostoitumismahdollisuudet samanhenkisten ihmisten kanssa.

Vuonna 2019 HAMKO järjestää suunnistuksen Opiskelijoiden SM-kisat, eli ensi vuoden liikuntavastaavana pääset toteuttamaan hienoa tapahtumaa yhteistyössä muun hallituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa!Laatu ja palaute:


Laatu ja palaute on HAMKOssa tärkeä prosessi, koska laadun ja palautejärjestelmien toimivuus vaikuttaa suoraan opiskelijan arkeen. Prosessi on osa kokonaisvaltaista laatukulttuurin kehittämistä sekä opiskelijakunnassa että koko HAMKissa. Laatu ja palaute -prosessin vastaava osallistuu esimerkiksi kaikkien HAMKin koulutusyksiköiden rehtorin kuulemisiin, vaikuttaa laadunhallinnan kehittämisen johtoryhmässä sekä tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksen kehittämisestä vastaavan henkilökunnan kanssa.

Tarjolla siis kiinnostava pesti HAMKOn hallituksessa vuodelle 2019!Sidosryhmät:


HAMKOlla on useita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Tärkein yhteistyökumppanimme on HAMK. HAMKO kuuluu myös Suomen opiskelijakuntien liittoon, eli SAMOKiin. Näin HAMKO on osana isompaa opiskelijaliikettä, jolloin opiskelijoiden ääni tulee paremmin kuuluviin. Lisäksi yhteistyökumppaneihin kuuluvat ns. yhteistyötorstaisin julkaistavat yritykset sekä kaupungit.
HAMKOlla on kumppaniyhdistyksiä jokaisella HAMKin kampuksella. Kumppaniyhdistys hoitaa HAMKOn jäsenpalvelua kampuksella sekä markkinoi tapahtumia ja edunvalvonnallisia asioita. Vastavuoroisesti HAMKO muun muassa markkinoi kumppaniyhdistyksien omia tapahtumia sekä tarjoaa asiantuntijapalveluita.

Sidosryhmä-prosessista vastaava hallituksen jäsen kantaa päävastuun yhteydenpidosta ja sidosryhmäyhteistyöstä HAMKOn yhteistyökumppaneiden sekä toiminta-alueen sidosryhmien kanssa.Ura ja työllistyminen:


Ura ja työllistyminen -prosessin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää opiskelijakunnan suhteita HAMKOn toiminta-alueen päättäjiin ja yrityksiin sekä osallistua uraa ja työllistymistä edistäviin tapahtumiin. Näin HAMKO on mukana varmistamassa riittävien harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden määrän.Ohjaus ja orientaatio


Ohjaus ja orientaatio -prosessista vastaavalla hallituksen jäsenellä vuoden tehtävien pääpaino on tulevien tuutoreiden koulutuksessa ja rekrytoinnissa. On tärkeää, että tulevat opiskelijat saavat hyvät ja kannustavat vertaistuutorit, sillä ensimmäiset opiskelupäivät voivat olla melkoista rumbaa. Prosessista vastaava hallituksen jäsen sopii ja suunnittelee yhdessä opinto-ohjaajien kanssa aloittavien opiskelijoiden orientaatioinfoja, joissa uudet opiskelijat saavat kattavan tietopaketin opiskelijakunnasta ja sen tekemästä edunvalvontatyöstä sekä opiskelijaeduista.
Hae HAMKOn hallitukseen, jos haluat päästä tekemään näitä huippuhommia!Opiskeluhyvinvointi


Opiskeluhyvinvointi-prosessi vaikuttaa HAMKOssa moneen asiaan. Opiskeluhyvinvoinnin vastuuhenkilön tehtävänä on tiedottaa ja tehdä tunnetuksi korkeakoulun tukipalveluita sekä tukea opiskelijan hyvinvointiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä. HAMKO tukee opiskelijahyvinvointia esimerkiksi häirintäyhdyshenkilötoiminnan, päihteettömien tapahtumien sekä liikunnan kautta. Lisäksi esteettömyyden seuranta korkeakoulussa on opiskelijahyvinvointi-prosessin yksi vastuualue.Opiskelijakulttuuri


Opiskelijakulttuurivastaava vastaa HAMKOssa tapahtumien järjestämisestä yhdessä tapahtumatiimin kanssa. Prosessin tehtävä on pitää yllä elinvoimaista opiskelijakulttuuria ja kehittää sen toimintaa. Opiskelijakulttuurivastaavan suurimmat ponnistukset ovat Alkupamaus ja Loppurysäys, sekä HAMKO On The Road -kiertue. Prosessi vaatii hyvää organisointikykyä sekä luovaa hulluutta.Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosessi on ensi vuonna erityisen tärkeä useampien vaalien vuoksi. Prosessissa päätehtävä on pitää yllä keskusteluyhteyttä HAMKOn toiminta-alueen kuntajohtajiin sekä tiedottaa opiskelijoita äänestämisestä ja äänestypaikoista.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosessin päämäärä on pitää huolta, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi prosessin vastaava hallituksen jäsen työstää HAMKOn vaaliohjelmia.Jäsenpalvelut ja -edut


Jäsenpalveluista ja -eduista vastaavan hallituksen jäsenen suurin ja pääasiallisin vastuualue on opiskelijahaalareiden hankinta, johon kuuluu muun muassa tarjousprosessi ja yrityskontaktointia.  Tehtäviin kuuluu myös jäsenetujen neuvottelu ja ylläpito sekä mahdollisten haalarimerkkien hankinta. Kaikille hallituksen jäsenille kuuluu myös satunnainen asiakaspalvelu HAMKOn toimistolla ja HOTRien ständeilyn yhteydessä. Eli jos myynti ja markkinointi kiinnostaa, tämä hallituspesti on mahtava mahdollisuus saada käytännön kokemusta näistä tehtävistä!


* Hakuohjeet:

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään tiistaina 20.11.2018 klo 17.00 mennessä tai ilmoita halukkuutesi paikan päällä edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Järjestäytymiskokous on tiistaina 20.11.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, A-rakennuksen kolmannessa kerroksessa Valtuustosalissa. Kokous alkaa klo 17.00.

Lähetä hakemuksesi / tiedustele lisää hallitustoiminnasta ja hausta:

Liisa Hyytiäinen
hallituksen puheenjohtaja
pj[at]hamko.fi, +358 44 722 1001

Johanna Janhunen
hallituksen varapuheenjohtaja
vpj[at]hamko.fi, +358 44 315 1194