keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Rehtorin kuuleminen: yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen | Student feedback discussions with HAMK rectors: School of Entrepreneurship and Business

Maanantaina ensilumen tupruttaessa maahan Hämeenlinnassa rehtorit kokoontuivat kuulemaan yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen yksikön opiskelijoita. YRLI:n opiskelijat ovat perinteisesti olleet hyvin kriittisiä ja ratkaisukeskeisiä antaessaan palautetta, kehitysideoita kuultiin tälläkin kertaa. 

Rehtoraatilla on silmät selässäkin kuulemisten aikana.
Kaikista koulutusohjelmista nousi muutamia selkeitä kehityskohteita, joihin rehtoraatti ja yksikön johto lupasivat kiinnittää huomiota. Yksi yleisistä huolenaiheista oli jälleen se, ettei opiskelijat tiedä miten heidän antama palaute vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen. Palautteen palaute on helpompi sanoa kuin tehdä, mutta se on äärimmäisen tärkeää palautteenannon mielekkyyden kannalta. Tätä ongelmaa yritän itsekin ratkaista tämän blogisarjan avulla.

Kerron hieman enemmän konkreettisista kehitysehdotuksista, joita opiskelijat nostivat esiin. Alumnitoimintaa kaivattiin myös YRLI:n yksikössä lisää – opiskelijat haluavat kuulla tosielämän esimerkkejä, mihin HAMK:sta valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet työelämässä. Näitä on jonkin verran nähtävillä koulun nettisivuilla, mutta se ei riitä. Toinen esimerkki koskee koulutuksen kansainvälisyyttä. Jo toista kertaa opiskelijat toivoivat, että suomen- ja englanninkielisen liiketalouden koulutusohjelman yhteistyö olisi syvempää. Palautteissa tuotiin esiin kaksi asiaa: suomenkielinen koulutusohjelma ei ole tarpeeksi kansainvälinen ja englanninkieliset opiskelijat eivät opi riittävää suomen kielen taitoa opintojensa aikana. Yhteistyö ratkaisisi parhaimmillaan molemmat ongelmat. Win – win. 

Yksikön johtaja Ulla Bard tiivistää:

”Kirjoitin paljon muistiinpanoja palautteestanne. Liiketalous toivoi lisää moduulitarjontaa, muotoilussa puhututti moduulien työmäärä ja ahotointi. Esiin nousi tilanteita, joissa vaihtoon lähteminen on hidastanut opintoja – näin se ei saa missään tapauksessa olla. Muotoiluun on tulossa kokonainen opintokokonaisuus englanniksi, joka toivottavasti osaltaan lisää koulutuksen kansainvälisyyttä. International Business pyysi apua työ- ja harjoittelupaikkojen saamiseen etenkin vieraskielisille opiskelijoille sekä tarjontaa kielten opiskeluun. Tässä onkin jo tapahtumassa muutosta parempaan suuntaan. Monet teistä toivoivat lisää vieraita työelämästä sekä alumnien tarinoita. Nämä ovat kaikki erittäin kohtuullisia toiveita ja näitä tullaan viemään eteenpäin koulutukseen.”

Terkuin
Maija Kranni
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, laatu ja palaute

//

On Monday, November 26, as the first snow fell to Hämeenlinna HAMK rectors gathered to hear student feedback from the students of School of Entrepreneurship and Business (YRLI). Usually YRLI-students have been very critical and solution-oriented in their feedback – and this year, too, they gave many development ideas.

There were some clear development areas in all degree programs, which the rectors and the management of the School promised to pay attention to. One of the general concerns was that the students did not know how their feedback influences the development of education. Giving feedback from feedback is easier said than done, but it is of utmost importance to the meaningfulness of the feedback. I am trying to solve this problem myself by writing these blogposts.

I will tell you a bit more about some concrete development proposals raised by the students: More alumni activities are needed in the School of Entrepreneurship and Business. Students want to hear real-world examples of where HAMK alumni have started their careers after graduating. These stories from alumni are somewhat visible on HAMK website, but that's not enough.

Another development proposal is about the internationality of education. For the second time, students hoped that co-operation between the Finnish Business Administration Degree and English International Business Degree would be deeper. Two issues were highlighted in the feedback: the Finnish degree program is not international enough and English-speaking students do not learn enough Finnish language skills during their studies. At its best, cooperation would solve both problems. That’s win - win.

Head of Unit Ulla Bard summarizes:

“I wrote a lot of notes on your feedback. Business Administration Degree hoped for more module supply, while students in Design Degree gave feedback on the workload of modules and recognition of prior studies (RPL). There have been situations in which exchange studies have slowed down the studies - so it should in no way be. There will be a study module completely in English for Design students, which hopefully will develop internationality of the education. International Business students, especially those who don’t speak Finnish, asked for help getting internships and moving from studies to working life. They also hoped for more language studies. In these matters, we are already making a change for the better. Many of you would like more guests from working life and alumni stories. These are all very reasonable wishes and they will be passed on.”

Best regards,
Maija Kranni
The Student Union of Häme University of Applied Sciences, quality and feedback

tiistai 27. marraskuuta 2018

Hyvinvointiosaamisen yksikön rehtorin kuuleminen

Perjantaina 23.11. rehtorit suuntasivat huomionsa hyvinvointiosaamisen yksikön opiskelijoihin ja heidän antamaansa palautteeseen. En itse päässyt valitettavasti paikalle edustamaan opiskelijakuntaa, mutta saamani muistion perusteella moni asia on mennyt myös HYOS:n yksikössä eteenpäin. Toisaalta esiin nousi monia samoja ongelmakohtia kuin aikaisempina vuosina.

Koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma luonnehti rehtorin opiskelijakuulemista hyvinvointiosaamisen yksikön kaikkien aikojen parhaaksi. Ottaen huomioon, että kuulemisia on järjestetty HAMK:n alkuajoilta lähtien, tuo on isosti sanottu. Muistio mukailee Pirjon väitettä. Opiskelijat antoivat negatiivista palautetta hyvin vähän ja jos antoivat, oli se pääosin ratkaisukeskeistä ja sisälsi kehitysehdotuksen. 

Opiskelijaedustajat saavat rehtorin kuulemisista ongelmaparsakaali-haalarimerkin, joka kuuluu opiskelijakunnan palautevihannespalapeliin.
Jottei tämä postaus olisi pelkkää pinnallista analyysiä, mennään jälleen käytännön tasolle. Ikuisuushaasteita ja ainaisia kehityskohteita ovat esimerkiksi tiedonkulku yksikön sisällä ja moduulien entistä opiskelijalähtöisempi suunnittelu. Niihin ei voi panostaa liikaa ja niistä tulee palautetta kaikkien yksiköiden kuulemisissa joka vuosi. Toisaalta moduuleista annettiin aikeisempaa huomattavasti parempaa palautetta ja edellisestä vuodesta oli havaittavissa selkeää kehityskulkua esimerkiksi verkko-opintojen sekä luentotallenteiden suhteen.

Yksikön johdossa on hiljattain aloittanut Leena Lampinen. Leenan yhteenveto kuulemisesta oli seuraavanlainen: ”Kaikki annettu palaute huomioidaan koulutuksen kehittämisessä. Moduulien suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota, sekavuuden tunnetta ei saa olla. Moduulien kuormittavuutta on saatu tasattua, mutta tähän tulee kiinnittää huomiota myös jatkossa. Harjoittelut tullaan hakemaan myös jatkossa Jobiilin kautta, siihen liittyvät haasteet ovat tiedossa. Labrat ja simulaatiot ovat tykättyjä, niistä pidetään kiinni.”

Koulutuksen kehittäminen saadun kritiikin perusteella on ensisijaisen tärkeää, jotta opiskelu pysyy mielekkäänä ja koulutus laadukkaana. Huomionarvoista on kuitenkin myös positiivinen palaute, jonka avulla saadaan vahvistettua koulutuksen hyviä ominaisuuksia ja turvattua hyvien käytänteiden jatkuminen.

Kuulemisiin!

Maija

perjantai 23. marraskuuta 2018

Rehtorin kuuleminen: ammatillinen opettajakorkeakoulu ja YAMK


Torstaina 22.11. kuultiin yhdessä rehtoraatin kanssa ammatillisen opettajakorkeakoulun ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden kuulumisia. Opiskelijakuntatoimijana oli todella mielenkiintoista jo toista kertaa päästä kuulemaan hieman erilaisten koulutusten palautetta.

Oikealta: Maija HAMKOsta, rehtori Pertti Puusaari, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi, AOKK:n yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen ja vararehtori Janne Salminen.

Aiemmista vuosista poiketen AOKK:n rehtorin kuuleminen järjestettiin saadun palautteen vuoksi etäyhteydellä. Tämän ansiosta saimme aiempaa enemmän ja entistä napakampaa palautetta. Palaute oli jälleen todella positiivista, josta voi ehkä päätellä, että HAMK järjestää todella laadukasta ammatillista opettajankorkeakoulusta. Eräs opiskelija antoi seuraavanlaista palautetta: ”Ohjaavalle opettajalle tullut palaute ei ole hyvää. Se on kiitettävää. Ohjaava opettaja ottaa palautetta vastaan ihailtavalla ammattitaidolla ja kehittää koulutusta kunnianhimoisesti opiskelijoiden palautteen perusteella.” Muuta ei voi opetushenkilökunnalta pyytää, eikä vähempään pidä tyytyä.

Kansainvälisyyden lisääminen ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa nousi palautteissa esille jo toista kertaa peräkkäin. Yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen vastaa saatuun palautteeseen:

”Lähtötilanne ammatillisen opettajakorkeakoulutuksen suunnittelun osalta on ollut erityisen haastava. Koulutuksessa on tehty paljon töitä, että opettajat tuntevat läpikotaisin ammatillisen koulutuksen reformin tuomat uudistukset. Opo-koulutuksessa puolestaan kiristynyt kilpailutilanne aiheutti huolta. Korkeakouluista opiskelemaan tuleville ennakkohuolet olivat lievempiä.

Kaiken tämän jälkeen annettu palaute tuntui rakentavalta ja hyvältä. Nostitte esille tärkeitä asioita. Kansainvälisyyden lisääminen on selvä pohdinnan paikka - mitä se tarkoittaa käytännössä opiskeluun integroituna. Maahanmuuttoon liittyvää osaamista täytyy painottaa muuttuvan toimintaympäristön myötä. Työn alla on säännöllinen kansainvälinen opintojakso, jossa olisi mukana samaa koulutusta suorittavia kansainvälisiä opiskelijoita. Moodlesta on tullut paljon palautetta ja sen jäsentelyyn täytyy kiinnittää huomiota. Työelämäyhteistyötä täytyy lisätä esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden verkkoluentojen avulla. Välitön palautteen antaminen on opiskelijoiden oikeus ja kannustan käyttämään sitä oikeutta aktiivisesti myös jatkossa.”

Myös YAMK-opiskelijoita kuultiin etänä, ja tänä syksynä ensimmäistä kertaa omana ryhmänään, erikseen AMK-tutkintoa suorittavista opiskelijoista. HAMK järjestää muun muassa älykkäiden palveluiden, rakentamisen ja liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutusta. Palautteissa nousi esiin esimerkiksi se, että sanallista arviointia tehtävistä kaivataan enemmän. Samoin opinnäytetyön tekemiseen kaivataan tukea heti prosessin alussa. Päällekkäiset sähköiset järjestelmät aiheuttavat harmaita hiuksia myös ylemmällä korkeakouluasteella, ja tämä on selkeä kehityskohde koko HAMKissa.

Yksiköiden johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että saatu palaute oli erinomaista ja sitä on ilo viedä eteenpäin. Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen oli iloinen kuullessaan, että älykkäät palvelut uutena ohjelmana on startannut hyvin ja siihen ollaan tyytyväisiä. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen yksikön johtaja Ulla Bard puolestaan kehui tullutta palautetta parhaimmaksi ikinä.

Jatketaan kuulemisia!

Terkuin, Maija

keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Rehtorin opiskelijakuuleminen: biotalouden yksikkö


Biotalouden yksikön opiskelijat kokoontuivat tiistaina 20.11.2018 Lepaalle kehittämään koulutusta yhdessä rehtoraatin kanssa. Palautetta annettiin hyväksi havaituista aiheista, kuten moduuliopiskelusta, verkkototeutuksista, opintojen kansainvälisyydestä sekä työelämäyhteistyöstä. Opiskelijoita oli saapunut jälleen paikalle sankoin joukoin mukanaan mahtavia kehitysehdotuksia.Keskustelu sujui hyvässä hengessä, mutta napakkaakin kritiikkiä annettiin. Itse olin mukana kuulemisessa toista kertaa opiskelijakunnan edustajana ja oli ilo jälleen huomata, kuinka paljon koulutus biotalouden yksikössä on kehittynyt opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Jotta laatutyö ei olisi pelkkä hassu sana, tuon tänä vuonna esiin konkreettisia esimerkkejä jokaisen yksikön kehityksestä.

Kahtena aikaisempana vuonna maaseutuelinkeinojen opiskelijat toivoivat lisää moduulitarjontaa ja vuodenajanvaihtelun parempaa huomioimista moduulien suunnittelussa. Tänä vuonna tuli positiivista palautetta siitä, että on useampia moduuleja mistä valita ja esimerkiksi syksyisin pystyy opiskelemaan moduulia etänä töiden ohella. Toisena konkreettisena esimerkkinä voisin tuoda esille, että luentojen nauhoitukset ja äänitteet ovat menneet eteenpäin lähes kaikissa biotalouden yksikön koulutusohjelmissa. Biotalous on luentotallenteissa HAMKin lippulaiva ja toimivia käytänteitä suositellaan kopioitaviksi muidenkin yksiköiden opetukseen yhä enenevissä määrin.

Yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki tiivisti palautetilaisuuden näin: ”Johdan työssäni koulutuspäälliköitä ja teen heidän kanssaan päivittäin töitä paremman koulutuksen eteen. Se, mitä nostitte esille, vaikeatkin asiat, eivät onneksi tulleet yllätyksenä. Monet asiat ovat jo menossa eteenpäin, mutta haasteita riittää. Sustainable bioeconomy -moduuli tullaan räjäyttämään, insinöörimatematiikkaa yhtenäistetään ja alumnitoiminta otetaan laajemmin käyttöön. Verkko-opetuksella pyritään säästämään resursseja, joita suunnataan lähiopetukseen.  Erinomaista palautetta, suurkiitos kun tulitte paikalle.”

Palautetta käsitellään yksikön sisällä yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa, jotka vievät palautetta edelleen opetushenkilöstölle. HAMKia kehitetään opiskelija keskiössä, josta itse opiskelijoiden edunvalvojana en voisi olla enemmän ylpeä.

Terkuin
Maija Kranni
Opiskelijakunta HAMKO, laatu ja palaute

perjantai 16. marraskuuta 2018

Mitä se HAMKOn hallitus oikeastaan tekee?

Haku HAMKOn hallitukseen on käynnissä ja ehkä oletkin jo bongannut jotain aiheeseen liittyvään somekanavistamme. Olemme julkaisseet Facebook-sivullamme kuvauksia hallituslaisten vastuualueista ja päätimme koota nämä kuvaukset vielä yhteen, jotta saisit mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä hallituksen jäsenet oikein toimikautensa aikana puuhaavat. Lue siis, mitä HAMKOn hallituslaiset oikeastaan tekevät ja jos tehtävät vaikuttavat kiinnostavilta, HAE*!

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:


HAMKOn hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat yhdessä tiiminä ja vetävät hallituksen toimintaa. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa johtaminen, edustaminen ja kokousten vetäminen. Varapuheenjohtaja toimii linkkinä puheenjohtajan ja hallituksen välillä. Varapuheenjohtajan osaamiseen kuuluu tietää kaikesta vähäisen, ja toimia puheenjohtajan aisaparina.Näkyvyys:


HAMKOssa näkyvyysvastaava ylläpitää ja kehittää opiskelijakunnan näkyvyyttä. Tehtäviin kuuluu muun muassa HAMKO on the Roadin markkinointi, HAMKO Gift Bagin (ent. Treasure Box) sisällön ideointi ja kasaaminen sekä yleismaailmallinen somevelhoilu.Liikunta:


HAMKOssa liikuntavastaava tekee tärkeää vaikuttamistyötä niin korkeakoulussa kuin valtakunnallisesti. Liikuntavastaava järjestää yhteistyössä HAMK Movesin kanssa liikuntatapahtumia sekä tuo opiskelijakunnan äänen liikuntapoliittisiin asioihin.

Liikuntavastaava osallistuu muun muassa Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) sektoritapaamisiin sekä liittokokoukseen, ja käyttää siellä opiskelijakunnan ääntä. Liikuntavastaavalla on myös todella mahtavat verkostoitumismahdollisuudet samanhenkisten ihmisten kanssa.

Vuonna 2019 HAMKO järjestää suunnistuksen Opiskelijoiden SM-kisat, eli ensi vuoden liikuntavastaavana pääset toteuttamaan hienoa tapahtumaa yhteistyössä muun hallituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa!Laatu ja palaute:


Laatu ja palaute on HAMKOssa tärkeä prosessi, koska laadun ja palautejärjestelmien toimivuus vaikuttaa suoraan opiskelijan arkeen. Prosessi on osa kokonaisvaltaista laatukulttuurin kehittämistä sekä opiskelijakunnassa että koko HAMKissa. Laatu ja palaute -prosessin vastaava osallistuu esimerkiksi kaikkien HAMKin koulutusyksiköiden rehtorin kuulemisiin, vaikuttaa laadunhallinnan kehittämisen johtoryhmässä sekä tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksen kehittämisestä vastaavan henkilökunnan kanssa.

Tarjolla siis kiinnostava pesti HAMKOn hallituksessa vuodelle 2019!Sidosryhmät:


HAMKOlla on useita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Tärkein yhteistyökumppanimme on HAMK. HAMKO kuuluu myös Suomen opiskelijakuntien liittoon, eli SAMOKiin. Näin HAMKO on osana isompaa opiskelijaliikettä, jolloin opiskelijoiden ääni tulee paremmin kuuluviin. Lisäksi yhteistyökumppaneihin kuuluvat ns. yhteistyötorstaisin julkaistavat yritykset sekä kaupungit.
HAMKOlla on kumppaniyhdistyksiä jokaisella HAMKin kampuksella. Kumppaniyhdistys hoitaa HAMKOn jäsenpalvelua kampuksella sekä markkinoi tapahtumia ja edunvalvonnallisia asioita. Vastavuoroisesti HAMKO muun muassa markkinoi kumppaniyhdistyksien omia tapahtumia sekä tarjoaa asiantuntijapalveluita.

Sidosryhmä-prosessista vastaava hallituksen jäsen kantaa päävastuun yhteydenpidosta ja sidosryhmäyhteistyöstä HAMKOn yhteistyökumppaneiden sekä toiminta-alueen sidosryhmien kanssa.Ura ja työllistyminen:


Ura ja työllistyminen -prosessin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää opiskelijakunnan suhteita HAMKOn toiminta-alueen päättäjiin ja yrityksiin sekä osallistua uraa ja työllistymistä edistäviin tapahtumiin. Näin HAMKO on mukana varmistamassa riittävien harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden määrän.Ohjaus ja orientaatio


Ohjaus ja orientaatio -prosessista vastaavalla hallituksen jäsenellä vuoden tehtävien pääpaino on tulevien tuutoreiden koulutuksessa ja rekrytoinnissa. On tärkeää, että tulevat opiskelijat saavat hyvät ja kannustavat vertaistuutorit, sillä ensimmäiset opiskelupäivät voivat olla melkoista rumbaa. Prosessista vastaava hallituksen jäsen sopii ja suunnittelee yhdessä opinto-ohjaajien kanssa aloittavien opiskelijoiden orientaatioinfoja, joissa uudet opiskelijat saavat kattavan tietopaketin opiskelijakunnasta ja sen tekemästä edunvalvontatyöstä sekä opiskelijaeduista.
Hae HAMKOn hallitukseen, jos haluat päästä tekemään näitä huippuhommia!Opiskeluhyvinvointi


Opiskeluhyvinvointi-prosessi vaikuttaa HAMKOssa moneen asiaan. Opiskeluhyvinvoinnin vastuuhenkilön tehtävänä on tiedottaa ja tehdä tunnetuksi korkeakoulun tukipalveluita sekä tukea opiskelijan hyvinvointiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä. HAMKO tukee opiskelijahyvinvointia esimerkiksi häirintäyhdyshenkilötoiminnan, päihteettömien tapahtumien sekä liikunnan kautta. Lisäksi esteettömyyden seuranta korkeakoulussa on opiskelijahyvinvointi-prosessin yksi vastuualue.Opiskelijakulttuuri


Opiskelijakulttuurivastaava vastaa HAMKOssa tapahtumien järjestämisestä yhdessä tapahtumatiimin kanssa. Prosessin tehtävä on pitää yllä elinvoimaista opiskelijakulttuuria ja kehittää sen toimintaa. Opiskelijakulttuurivastaavan suurimmat ponnistukset ovat Alkupamaus ja Loppurysäys, sekä HAMKO On The Road -kiertue. Prosessi vaatii hyvää organisointikykyä sekä luovaa hulluutta.Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosessi on ensi vuonna erityisen tärkeä useampien vaalien vuoksi. Prosessissa päätehtävä on pitää yllä keskusteluyhteyttä HAMKOn toiminta-alueen kuntajohtajiin sekä tiedottaa opiskelijoita äänestämisestä ja äänestypaikoista.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosessin päämäärä on pitää huolta, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi prosessin vastaava hallituksen jäsen työstää HAMKOn vaaliohjelmia.Jäsenpalvelut ja -edut


Jäsenpalveluista ja -eduista vastaavan hallituksen jäsenen suurin ja pääasiallisin vastuualue on opiskelijahaalareiden hankinta, johon kuuluu muun muassa tarjousprosessi ja yrityskontaktointia.  Tehtäviin kuuluu myös jäsenetujen neuvottelu ja ylläpito sekä mahdollisten haalarimerkkien hankinta. Kaikille hallituksen jäsenille kuuluu myös satunnainen asiakaspalvelu HAMKOn toimistolla ja HOTRien ständeilyn yhteydessä. Eli jos myynti ja markkinointi kiinnostaa, tämä hallituspesti on mahtava mahdollisuus saada käytännön kokemusta näistä tehtävistä!


* Hakuohjeet:

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään tiistaina 20.11.2018 klo 17.00 mennessä tai ilmoita halukkuutesi paikan päällä edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Järjestäytymiskokous on tiistaina 20.11.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, A-rakennuksen kolmannessa kerroksessa Valtuustosalissa. Kokous alkaa klo 17.00.

Lähetä hakemuksesi / tiedustele lisää hallitustoiminnasta ja hausta:

Liisa Hyytiäinen
hallituksen puheenjohtaja
pj[at]hamko.fi, +358 44 722 1001

Johanna Janhunen
hallituksen varapuheenjohtaja
vpj[at]hamko.fi, +358 44 315 1194

What does HAMKO’s board actually do?


Application period to HAMKO’s board is on and maybe you have noticed something in relation to this on our social media. We have published on our Facebook page descriptions of board’s responsibilities and here we have gathered them all together. Therefore, first read what HAMKO’s board actually does and after that, if you find these tasks interesting, APPLY*!


President and vice president:


HAMKO’s board includes the president, vice president and six members of the board. The president and vice president work tightly together as a team and oversee the operations of the board. The function of the president is to e.g. lead, represent and to lead board’s meetings. Vice president acts as a link between the president and the board. Vice president knows something about everything that is going on, and work as a team with the president.Visibility:


At HAMKO’s board, the person responsible for visibility maintains and develops the visibility of the student union. The work includes e.g. marketing HAMKO on the Road tour, brainstorming and putting together the HAMKO Gift Bag (previously known as HAMKO Treasure Box) and being a general social media guru.Sports:


Board member in charge of sports works locally and nationwide to influence on students’ possibilities to take care of their wellbeing. Locally co-operations with HAMK Moves is important part of this work. The Finnish Student Sports Federation OLL is important partner nationally and OLL meetings are a great possibility to network with other people interested in sports.Quality and feedback:


Quality and feedback is an important process for the Student Union. The effectiveness of quality and feedback systems directly affect the students’ daily life. This process is part of developing quality culture both in the Student Union and in the entire university. Board member in charge of quality and feedback takes part in annual student feedback discussions with HAMK rectors and works in close cooperation with the university’s staff responsible for developing education and teaching.

If this sounds interesting, maybe you should apply to HAMKO’s board for year 2019!


Interest groups and partners:

HAMKO has several interest groups and the most important of them is HAMK. Student Union is also a member of University of Applied Sciences Students in Finland (SAMOK) and is thus a part of nationwide student movement. Other important interest groups are for example cities and municipalities that have HAMK campuses and local student associations that operate on these campuses.


Board member in charge of interest groups takes care of communications and co-operation with partners of the Student Union. If this sounds like a job for you, apply to HAMKO’s board!


Careed and employment:

Career and employment process centralizes in maintaining and developing Student Union's connections to the decision makers and companies that are located at HAMKO's range of operation. Board member in charge of this process also participates in events, which promote career and employment. This is one of the ways that HAMKO is ensuring the sufficient amount of internships and theses for HAMK students.


Counseling and orientation:

The main responsibility of the year for board member in charge of counseling and orientation is training and recruiting future tutors. Another important task is to book and plan orientation presentations for new students in the beginning of academic year. In these presentations, board members tell new students about the Student Union, its supervision of interests and student benefits.
Apply to HAMKO’s board if this sounds like a job for you!


Student well-being:

Process of student well-being influences many things at HAMKO. The person responsible for student well-being informs and publicizes university’s student well-being services and supports prevention of problems related to student wellbeing.

The main student wellbeing factors at HAMKO are harassment officers, alcohol-free events and sports. In addition, monitoring of accessibility at the university is one of the responsibilities of the board member responsible of student well-being.


Student culture:

Board member responsible of student culture organizes HAMKO’s events together with event team. The aim of the process is to maintain living and vivid student culture and develop its activities. Alkupamaus, Loppurysäys and HAMKO on the Road tour are the biggest projects of this process. The process requires excellent organizational skills and a bit of creative madness.


Societal influencing:

The process of societal influencing will be particularly important next year since there are several elections in Finland. The main task of the process is to maintain a dialogue with the municipal decision-makers in HAMKO’s area of activity, and to inform students of voting and voting positions. 

The process of societal influencing aims to ensure that students’ voice is heard and that it is part of both municipal and national decision-making. In addition, board member in charge of this process works with HAMKO's electoral programs.


Member services and benefits:

The main task for the board member in charge of member service and benefits, is ordering student overalls. This includes making bids and contacting different companies and organizations to get ads to the overalls. The tasks include also negotiating and maintaining member benefits as well as ordering new overall badges (in case the board makes decision to order new badges). Therefore, if you are interested in sales and marketing, this could be a great position for you!


* How to apply?

Send your free-form application no later than Tuesday, November 20 by 5 pm or come to the Council of representatives’ organizing meeting at Hämeenlinna University centre (Visamäki), in A-building, Valtuustosali meeting room on November 20 at 5 pm.

Send your application / ask for more information about the board and applying:

Liisa Hyytiäinen
president of the board
pj[at]hamko.fi, +358 44 722 1001

Johanna Janhunen
vice president of the board
vpj[at]hamko.fi, +358 44 315 1194

maanantai 5. marraskuuta 2018

10 syytä äänestää edustajistovaaleissa | 10 reasons to vote in the coucil of representatives' election

Opiskelijakunnan edustajistovaalit ovat käynnissä ja äänestys jatkuu vielä keskiviikkoon 7.11. klo 16.00 asti. Vielä on siis aikaa äänestää – ja tässä 10 erinomaista perustetta sille, miksi ehdottomasti kannattaa tehdä niin: 


1. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa opiskelijakunnassa – käytä sinä valtaasi ja vaikuta siihen, kuka edustaa sinua edustajistossa! 

2. Haluatko, että oma kampuksesi tai koulutusohjelmasi on edustettuna, kun opiskelijakunnan toiminnan perusteita linjataan? Äänestämällä vaikutat tähänkin! 

3. ”Edustajistovaaleissa ehdokkaiden äänimäärissä on pienet erot ja yksikin ääni voi olla hyvin ratkaiseva. Se voi olla sinun äänesi”, kirjoitti Sampo Terho SAMOKin blogissa ja osui naulan kantaan. 

4. Äänestäminen on helppoa: linkki äänestysjärjestelmään on toimitettu sähköpostiisi, joten voit äänestää vaikka kotisohvalta! (Jos olet opiskelijakunnan jäsen, mutta et ole saanut linkkiä, ota yhteys hamko[at]hamko.fi.) 

5. Opiskelijaliikkeen vahvuus on opiskelijoiden suuressa lukumäärässä, huomautti Li Andersson SAMOKin blogissa. Ole osa joukkovoimaa äänestämällä! 

6. Mitä enemmän ääniä annetaan, sen vahvempi mandaatti on niin yksittäisellä edustajalla kuin koko edustajistolla yhteensä. 

7. Jos et äänestä, annat muiden päättää, kuka edustaa sinua edustajistossa – ja se voi olla ehdokas, jota et itse olisi missään nimessä äänestänyt. 

8. Äänestämällä kannat vastuuta omasta korkeakouluyhteisöstäsi ja sen kehittämisestä, kuten Juha Sipilä kirjoitti omassa tekstissään SAMOKin blogissa. 

9. Laita liikettä äänestysprosentin liveseurantaan! Äänestysaktiivisuus ylitti jo viime vuoden lukemat, mutta vielä on varaa parantaa!

10. Kohota vaalikuntoasi äänestämällä ja olet iskussa myös kevään vaaliputken alkaessa!


Ps. Lue SAMOKin blogista koko edarivaalisarja, jossa kirjoittivat Terhon, Anderssonin ja Sipilän lisäksi: 

// 
  
The Student Union's council of representatives’ election is in progress and the vote will continue until Wednesday, November 7 until 16:00. There is still time to vote - and here are 10 excellent reasons why it is absolutely worth doing so: 

  
1. Council of representatives is the highest decision-making body in the Student Union. Use your vote to influence who represents you in the council! 
  
2. Do you want your own campus or degree program to be represented when the basis for the student's activities is aligned? You can do this by voting! 
  
3. In the council of representatives’ election, differentials between candidates’ votes are small. One vote can be very decisive - and it may be yours! Sampo Terho wrote this on SAMOK’s blog earlier this autumn, and he is absolutely right*. 
  
4. Voting is easy: the link to the polling system has been sent to your e-mail so you can vote from your couch at home! (If you are a member of the Student Union but have not received the link, please contact hamko[at]hamko.fi.) 
  
5. The strength of the student movement is in the large number of students, wrote Li Andersson in SAMOK’s blog. Be part of the mass force by voting! 
  
6. The more votes will be given, the stronger the mandate will be for the individual representative and for the overall council. 
  
7. If you don’t vote, you give others the power to choose who represents you in the council – and it might be someone you would never vote yourself! 
  
8. By voting, you take responsibility for your own university community and its development, like Juha Sipilä wrote in SAMOK’s blog. 
  
9. Voter turnout is already higher than last year – but there’s still room for improvement! You can follow the turnout real-time on our website.
  
10. There will be at least two elections in Finland next spring. Therefore, voting in the council of representatives’ election is good training for the future!